AMIRALSSTADEN

DIS/ORDER FÖR STADSBYGGNADSKONTORET – MALMÖ STAD, HÖSTEN 2015

DIS/ORDER kommer under hösten 2015 med uppdrag från Malmö stad genom Stadsbyggnadskontoret/Strategiavdelningen arbeta med Amiralsstadens uppstartsfas.

BAKGRUND
I Malmökommissionens slutrapport Malmös väg mot en hållbar framtid rekommenderas Malmö att satsa på stadsutvecklingsprojekt där ”Projektens ambitionsnivå ska motsvara satsningen inför Bo01 och omvandlingen av Västra hamnen”. Tillsammans med ambitionerna i Översiktsplanen (bygga inåt till en grön, tät och blandad stad) och uppdrag som Levande Malmö och Bygg Malmö Helt har Malmö fått goda förutsättningar att genom fysisk planering möta utmaningar av social karaktär. En av satsningarna kommer att vara Amiralsstaden.

BESKRIVNING AV AMIRALSSTADEN
Arbetet med Amiralsstaden har det övergripande syftet att kraftfullt öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten integrerat med en fysisk uppgradering och förtätning av stadsmiljön. Ambitionen är att kombinera stadens fysiska skelett med sociala muskler genom att samverka tvärs över aktörsgränser och engagera medborgare, näringsliv, organisationer och offentlig verksamhet i utvecklingen. Amiralsstaden ska ses som en stadsutvecklingsprocess som fokuserar på innovation inom alla områden och inte uteslutande som ett fysiskt stadsbyggnadsprojekt.