SOMMARENS LÄRDOMAR OCH FRAMTIDENS STRATEGIER – RAPPORT AMIRALSSTADEN 2016

Under våren och sommaren 2016 har Disorder på uppdrag av Amiralsstadens styrgrupp jobbat med att aktivera och kommunicera arbetet med Amiralsstaden och samtidigt påbörjat en dialogprocess med boende och andra aktörer i området. Fokus har varit en plats utanför biblioteket i Rosengårds Centrum.

Fokusgruppen för sommarens dialogarbete har varit unga i närområdet i åldrarna 5-15 år, en grupp som ofta inte får ta plats i stadsutvecklingsprocesser. Sex workshoppar har under sommaren hållits i samarbete med främst Rosengårds bibliotek, fritidsgården Tegelhuset och Rädda Barnen i Rosengård.

Sommarens workshoppar resulterade fysiskt i en lek- och sittstruktur utanför biblioteket inspirerad av deltagarnas arbete. Det är ett modulsystem av bänkar och bord i olika höjder, en böljande struktur som inbjuder till att klättra och sitta på. Platsen och installationen invigdes tisdagen den 23 augusti med stort kalas och vernissage av självporträtt som målats under en av workshopparna.

Sommarens aktiviteter är starten på ett långsiktigt dialogarbete. Det är första testet av ett nätverk som byggts upp under året bestående av olika aktörer i området.

INNEHÅLL

Detta dokument inleds med en kort text om medskapande stadsutveckling författad av Maria Hellström Reimer, professor i design i teori och praktik vid Malmö Högskola. Därefter följer en bakgrund till vårens och sommarens arbete i Amiralsstaden där bakomliggande tankar och teorier beskrivs. Sedan redovisas sommarens aktiviteter, metoder och samarbetspartners samt de resultat dessa aktiviteter lett till. De lärdomar Disorder kunnat dra av vårens och sommarens arbete har samlats i ett manifest. Dokumentet avslutas med förslag på hur sommarens metoder kan skalas upp till en strategi för att involvera fler aktörer, fler platser, åstadkomma permanenta fysiska förändringar och vara en integrerad del i Amiralsstadens storskaliga och långsiktiga utvecklingsarbete. Strategin heter Plats för plats.

Uppdragsgivare: SBK, Malmö stad

 

Amiralstaden lärdomar och strategier 2016 Disorder